دوره 6، شماره 20، بهار 1403، صفحات 63 - 76
نویسندگان : مهدی رحمتی *

چکیده :
با تغییر شرایط رفتار تجاری در دوران نوین صنعتی عصر حاضر، توسعه سریع فناوری های جدید، افزایش شدت رقابت و جهانی ‏شدن در حال تغییر است و در نتیجه شرکت ها با چالش های جدیدی مواجه هستند. نیاز به تبدیل مدل های کسب و کار به ‏مدل های نوین و بدون محدودیت وجود دارد که از نوآوری های باز استفاده گسترده ای می کنند. هدف غایی یک شرکت برای ‏دستیابی به موفقیت در بازار مستلزم نظارت بر میزان اجرای استراتژی است. هدف این مقاله ارائه ابزاری برای ارزیابی محیط ‏رقابتی و کارایی مدل کسب و کار یک شرکت توسعه ساختمانی با توجه به معیارهای اصلی صنعت نوین است. کاربرد عملی آن ‏را در مطالعه موردی شرکت ساختمانی ارائه دهنده ی ارتقای رتبه شرکت از میزان اجرای استراتژی، افزایش کیفی کارکنان و ‏رهبری و اجرای پروژه های کنترل اینترنت می باشد. در دیدگاه فرآیند کسب و کار، افزایش پارامترهای ارزیابی در همه ‏فرآیندها مشاهده شده است. از دیدگاه فنی، درجه اتوماسیون و مقدار داده های منتقل شده بین دستگاه ها به طور مداوم ‏افزایش می یابد و تعداد فناوری های هوشمند نیز ارتقا یافته است. نوآوری کارکنان که با تعداد راه حل های نوآورانه ارائه شده ‏بیان می شود در سطح متوسط 19 ابتکار در سال حفظ شده است. نتیجه این مطالعه می تواند مبنایی برای تحقیقات بیشتر در ‏توسعه یک ابزار ارزیابی با توجه به چارچوب مفهوم انقلاب صنعتی نسل بعدی و استفاده از آن در شرایط بازار پویا، برای بررسی ‏انتظارات مشتری باشد. ‏

کلمات کلیدی :
مدل های کسب و کار، انقلاب صنعتی، فناوری، نوآوری


مشاهده مقاله
112
دانلود
3
تاریخ دریافت
۰۴ دی ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۹ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳