دوره 5، شماره 18، پاییز 1402، صفحات 1 - 11
نویسندگان : سحر یوسفی زاده *

چکیده :
هدف این پژوهش استخراج عوامل سازمانی موثر بر گزارش پایداری از مقالات داخلی و خارجی است. در این پژوهش پس از بدست آوردن عوامل سازمانی موثر بر گزارش پایداری در میان حدود صد پژوهش، از ۱۱ و ۹ نفر خبرگان در این زمینه در دو مرحله، از طریق پرسشنامه عوامل سازمانی موثر بر گزارش پایداری نظر سنجی شده و داده‌ها به روش دلفی فازی مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می دهد که از بین ۴۶ عامل استخراج شده از پژوهش‌های متعدد، تنها ۲۰ عامل توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش گویای آن است که عوامل اثر گذار بر گزارش پایداری شامل هشت بعد اصلی ساختار مالکیت، هیأت مدیره، اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، ساختار حاکمیت شرکتی، ساختار نظارتی هستند. هر کدام از این عوامل توسط تعدادی گویه اندازه گیری می‌شودند. نتایج حاصل از این پژوهش برای جامعه دانشگاهیان و محققان کاربردی است. مدیریت و حسابداران نیز می‌توانند با تقویت این عوامل در زمینه انتشار مستقلانه گزارش پایداری به جامعه بین المللی بپیوندند.

کلمات کلیدی :
گزارش پایداری، عوامل سازمانی موثر بر گزارش پایداری، خبرگان، دلفی فازی.


مشاهده مقاله
205
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۸ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۴ آبان ۱۴۰۲