دوره 6، شماره 20، بهار 1403، صفحات 34 - 50
نویسندگان : محسن بلندرفتار * و علی‌اصغر بلندرفتار و مه‌لقاء کریمی و جواد رضوی و فرنام فرهو

چکیده :
در هر سازمانی، ارتباط موفق زمانی است که درک مشترکی در تعاملات وجود باشد و از آنجایی که یادگیری‌های ذهنی و اجتماعی افراد با تعامل در محیط توسعه می‌یابد، این پژوهش سعی می‌کند تا تاثیر دوره‌های کارآموزی حسابداری را بر مهارت‌های ارتباطی بین‌فردی بررسی نماید. این پژوهش یک تحقیق شبه تجربی و از نوع پيش‌آزمون و پس‌آزمون بدون گروه کنترل یا شاهد و از نظر ماهیت، توصیفی-همبستگی بوده که در سه مرحله اجرا گردید. جامعه آماری شامل کارآموزان دورة‌ حسابداری یکی از موسسات آموزشی حسابداری در شهر بندرعباس به تعداد 58 نفر بوده که از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین دوره‌های کارآموزی حسابداری در گروه آزمایش پیش از اجرای دوره (پیش آزمون) و پس از اجرای دوره (پس آزمون) تفاوت معنی داری وجود داشته و دوره‌های کارآموزی حسابداری بر مهارت ارتباطی بین‌فردی کارآموزان حسابداری تأثیر دارد. همچنین از آنجایی که توانایی پذیرش نقش‌هاي مختلف شغلی در مفهوم انطباق ‌پذیري مسير شغلی اهمیتی ویژه دارد، در ادامة این پژوهش، پس از اشتغال تعداد 34 نفر از جامعة آماری مذکور، رابطة مهارت ارتباطی بین‌ فردی با انطباق‌پذیری‌مسیرشغلی این افراد بررسی گردید و نتایج نشان داد که مهارت ارتباطی بین‌فردی با انطباق‌پذیری ‌مسیر شغلی در شاغلین در مشاغل مرتبط با حسابداری رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج این پژوهش لزوم گسترش و توسعة مهارت ‌های ارتباطی بین‌فردی را در میان متقاضیان بازار کار حسابداری به دلیل تعامل بین عوامل شخصی، شناختی، رفتاری و محیطی را در رویکردی عملیاتی در محیط آموزشی توصیه می‌کند.

کلمات کلیدی :
انطباق‌پذیری، بین‌فردی، حسابداری، مهارت‌ ارتباطی، مدیریت


مشاهده مقاله
120
دانلود
4
تاریخ دریافت
۱۷ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۲ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳