دوره 5، شماره 19، زمستان 1402، صفحات 20 - 29
نویسندگان : سید کامران یگانگی * و علیرضا سلیمی

چکیده :
هدف از این پژوهش بررسی مفهوم پژوهش عملیاتی و کاربردهای آن در مدیریت است. با توجه به اینکه پژوهش عملیاتی در طی جنگ جهانی دوم ظاهر گردید. تلاش این عده در جهت تصمیم گیری بهتر در زمینه های نظیر پشتیبانی و زمانبندی آموزشی بود. پس از جنگ این شیوه در زمینه های مشابه به ویژه در صنعت بکار گرفته شد. حال در پژوهش حاضر با توجه به پیشینه پژوهش انجام گرفته که بیانگر اهمیت بهینه سازی راهکارهای مدیریت توسط ابزارهای و الگوریتم ها و شیوه های پژوهش عملیاتی می باشد. یافته ها و نتایج بدست آمده بیانگر آن است که روشهای پژوهش عملیاتی مانند برنامه ریزی پویا، موجودی کالا و نظایر آن تحلیلگران را وادار می سازد تخصیص منابع را بهینه کنند، مدیریت لجستیک و زنجیره تامین و عملکرد عملیاتی کلی را بهبود بخشند. و از شیوه هایی مانند بررسی سیستم های پشتیبانی تصمیم مدیریتی، فناوری های نظارتی با بهبود آگاهی موقعیتی و تشخیص تهدید، روشها و تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک را با توجه به اهمیت درک و کاهش خطرات برای اطمینان از موفقیت به کار ببرند.

کلمات کلیدی :
پژوهش عملیاتی، مدیریت، پژوهش


مشاهده مقاله
111
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۹ مهر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۴ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ بهمن ۱۴۰۲