دوره 5، شماره 16، بهار 1402، صفحات 77 - 93
نویسندگان : مهرداد گلیجانی * و کوثر جعفرصالحی

چکیده :
در دهه های گذشته، شرکتهای سهامی نسبت به اهمیت و موضوع افشای زیست محیطی مطلع‌تر شده‌اند و بنابراین این موضوع را در فعالیت‌های خود بکار گرفته که این مهم سودآوری آنها را تحت‌الشعاع قرار داده است. هدف از این پزوهش بررسی ارتباط افشای زیست محیطی با مدیریت سود و محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سال‌های 1392 الی 1400 می‌باشد. برای این منظور، 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، از روش رگرسیون چند متغیره بر مبنای روش تحلیل ترکیبی داده‌ها با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. نتیجه پژوهش نشان داد که بین افشای زیست محیطی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد و بین افشای زیست محیطی و محافظه کاری حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی :
افشای زیست محیطی، مدیریت سود، محافظه کاری حسابداری.


مشاهده مقاله
370
دانلود
1
تاریخ دریافت
۱۶ آبان ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲