دوره 3، شماره 11، زمستان 1400، صفحات 128 - 116
نویسندگان : محمد نوراحمدی و مجید کرامتی مقدم * و مهدی نوراحمدی

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی رابطه اشتیاق و علاقه به زندگی با تعهد سازمانی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرم‌آباد به مرحله اجرا درآمد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری این ادارات جمعاً 620 نفر می‌باشند. که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 242 نفر (27 نفر زن و 215 نفر مرد) تعیین شد و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی پرسش نامه‌ها در بین نمونه مشخص شده توزیع و تکمیل گردید. ابزار گردآوری داده‌ها شامل: پرسش نامه امنیت روانی مازلو(1952)، دارای پانزده مولفه. و پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و مایر(1990). اطلاعات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss و با روش همبستگی و رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان دادند که: بین اشتیاق و علاقه به زندگی با تعهد سازمانی رابطه معناداری در سطح (001/0>p) وجود دارد. و براساس تحلیل رگرسیون چندگانه، مولفه‌های اشتیاق و علاقه به زندگی از قابلیت پیش بینی تعهد سازمانی برخوردار نیستند (05/0>p).

کلمات کلیدی :
اشتیاق، علاقه، زندگی، تعهد سازمانی، کارکنان دولت، آموزش و پرورش