دوره 5، شماره 18، پاییز 1402، صفحات 12 - 22
نویسندگان : مجید جامی * و فاطمه دهقانی نیری و حوا سرگلزائی

چکیده :
گرايش دولت‌ها به سمت بودجه‌ريزي عملياتي در جهان روز به روز در حال افزايش است، بند 32برنامه پنجم توسعه (تبديل نظام بودجه‌ريزي كشور به بودجه ريزي عملياتي ) نشان از اهميت اين موضوع در ايران دارد. براي دستيابي به اين هدف، قبل از هركاري نيازمند شناسايي الزامات و موانع مربوط به اين نوع بودجه‌ريزي مي‌باشيم. تحقيق حاضر به بررسي و شناسايي شاخص‌هاي مربوط به الزامات و موانع استقراربودجه‌ريزي عملياتي در دانشگاه سیستان و بلوچستان كشور مي‌پردازد. روش تحقيق بكار گرفته شده در اين پژوهش، روش توصيفي - تحليلي مي‌باشد. جامعه آماري اين تحقيق را متخصصین بودجه‌ريزي عملياتي در دانشگاه‌ س و ب، تشكيل مي دهد و اطلاعات مورد نيازمربوط بـه الزامات، ازطريق توزيع پرسشنامه بين 50نفراز متخصصين امور مالي و بودجه جمع‌آوري و براي دستيابي به موانع بودجه‌ريزي عملياتي در دانشگاه س و ب بدست آمد. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spssانجام شده است. براي دستيابي به نتايج در مورد الزامات بودجه‌ريزي عملياتي ، از آزمون « دوجمله اي و روش تاپسيس« بهره گرفته شده و براي تحليل داده‌ها در مورد موانع، روش مراحل تحليل چارچوبي مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي‌دهد كه عوامل محيطي، سازماني و فردي، از الزامات بودجه‌بندي عملياتي مي‌باشد و از جمله مهمترين آنها مي‌توان به داشتن نيروي انساني كارآمد و متخصص، آموزش و توانمند سازي كاركنان و وجود حسابداري تعهدي اشاره نمود و نبود اينها مي‌تواند مانعي مهم براي سازمان تلقي گردد. لذا پيشنهاد مي‌شود هر گونه تلاشي براي استفاده موفق از بودجه ريزي عملياتي،بايد بر اساس درك عميقي ازالزامات و موانع چنين بودجه‌ريزي باشد.

کلمات کلیدی :
بودجه، بودجه ريزي عملياتي، الزامات، موانع، حسابداری تعهدی


مشاهده مقاله
204
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۹ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۴ آبان ۱۴۰۲