دوره 4، شماره 13، تابستان 1401، صفحات 178 - 185
نویسندگان : سونا کریمی * و محمد نعیم قبادی

چکیده :
رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی یکی از موضوعات اساسی و از جمله مسائل مهم در علم مدیریت است که کانون مباحثات زیادی در میان محققان بوده است. بهبود رضایت شغلی، بهبود تعهد سازمانی را به همراه دارد. کارمندان هر سازمان به عنوان اصلی ترین و ماندگارترین سرمایه های آن سازمان به حساب می آیند، بنابراین آگاهی از میزان نیازهای آنان در جهت اجرای برنامه‌های سازمان ضروری است. هدف از انجام اين تحقیق، بررسي رابطه‌ بین ابعاد سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی و میزان رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آریا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمام کارمندان اداری و علمی دانشگاه آریا تشکیل میدهد. پرسشنامه به (100) تن توزیع گردید. پایایی کل پرسشنامه 0.78 بدست آمده که در حد خوب قرار دارد. نتایج آزمون تی مستقل در رابطه به فرضیه‌های تحقیق نشان داد که رابطه معنی‌داری بین بعد شناختی و تعهد سازمانی، رابطه معنی‌داری بین بعد ارتباطی و تعهد سازمانی، رابطه معنی‌داری بین بعد ساختاری و رضایت شغلی کارکنان، رابطه معنی‌داری بین بعد شناختی و رضایت شغلی و در اخیر هم رابطه معنی‌داری بین بعد ارتباطی و رضایت شغلی وجود داشت.

کلمات کلیدی :
رضایت شغلی، تعهد سازمانی، بعد شناختی، بعد ارتباطی، بعد ساختاری و دانشگاه آریا


مشاهده مقاله
43
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۳ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱