دوره 5، شماره 17، تابستان 1402، صفحات 43 - 54
نویسندگان : محمود احمدی شریف * و شاهرخ فاتحي

چکیده :
هدف: مدل های بازاریابی سنتی و ابزارهای تبلیغاتی بازاریابی مانند تبلیغات ، روابط عمومی و غیره از جذابیت گذشته برخوردار نیستند تا دلبستگی عاطفی را برای مخاطب ایجاد کنند. به همین دلیل است که شرکت های تجاری بخصوص در حوزه فراوردهای لبنی جهت حفظ مشتریان خود باید از روشی جدید به نام بازاریابی حسی استفاده کنند. بازاریابی حسی روند جدیدی در بازاریابی است که از ذهن عاطفی مشتری برای جستجوی مدیریت تجربه مشتری به منظور تبدیل شدن به مروج و مبلغ برند استفاده می کند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر انگیزه های خرید احساسی و خرید اجباری بر بازاریابی حسی در حوزه فراوردهای لبنی است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع علی است. مشتریان فراورد ه های لبنی برند دامداران بوده که حجم نمونه 384 نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار26 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار SMART PLS 3استفاده‌شده است. یافته ها: خرید اجتماعی، رفتار خرید، ارزش خرید، احساسات و عواطف، قابلیت و نوآوری و عمل یا کنش بر بازاریابی حسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. انگیزه های خرید لذت جویانه به طور قابل توجهی با خرید اجباری مرتبط است. با این حال، به نظر می رسد انگیزه های لذت جویانه مختلف به توسعه خرید اجباری در حوزه فرارودهای لبنی کمک می کند. در بازارهای فرارودهای لبنی ، جستجوی رضایت، خرید ایده و ایفای نقش، انگیزه‌های لذت‌بخش کلیدی هستند که به خرید اجباری کمک می‌کنند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، بیانگر تحقیقات محدود بحث مطالعه در حوزه لبنی در کشور ایران است که ، نیازمند تحقیقات عمیق و کامل در چنین بخش مهم و استراتژیک به ویژه با نقش نقش تعدیل‌کننده فرهنگ ملی و شرایط اقتصادی در توسعه انگیزه‌های خرید و خرید اجباری است.

کلمات کلیدی :
خرید اجتماعی، رفتار خرید، ارزش خرید، احساسات و عواطف، قابلیت و نوآوری و عمل یا کنش، بازاریابی حسی


مشاهده مقاله
214
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۱ مرداد ۱۴۰۲