دوره 5، شماره 17، تابستان 1402، صفحات 68 - 92
نویسندگان : نساء كفاش جودي *

چکیده :
مدیریت تأمین و تخصیص منابع مالی شهرداری‌ها در میان چالش‌ها و معضلات بخش‌های مختلف مدیریت شهری اهمیت ویژه‌ای دارد. عوارض منبع درآمدی مناسبی برای شهرداری‌ها ایجاد می‌کند و از یک تداوم پذیرفتنی برخوردار است و دریافت آن سلامت محیط زیست شهری را دچار مخاطره نمی‌کند و همچنین پتانسیل درآمدی شهرداری‌ها را به‌صورت مستمر برای افزایش توان تولیدی و ارائه کالاها و خدمات عمومی افزایش می‌دهد؛ ازاین‌رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با تأکید بر عوارض محلی است. برای برآورد الگوهای پژوهش از اقتصادسنجی فضایی و داده‌های مناطق 5گانه اروميه طی دوره زمانی 1400-1378 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند ضریب متغیر عوارض شهرداری برابر به دست آمده که مثبت و معنادار است و موجب افزایش قیمت مسکن در مناطق اروميه به‌طور متوسط خواهد شد. پس این نوع عوارض به افزایش قیمت مسکن منجر خواهد شد. همچنین معناداری به این معناست که تغییرات قیمت در مناطق مجاور این منطقه، تغییر در قیمت این منطقه را موجب خواهد شد. درواقع وقتی قیمت مسکن در یک منطقه افزایش می‌یابد، به‌دلیل وابستگی فضایی، این افزایش قیمت به مناطق مجاور در استان آذربايجان غربي منتقل می‌شود.

کلمات کلیدی :
عوارض محلی، قیمت مسکن، پانل فضایی، مديريت


مشاهده مقاله
233
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۰ آذر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۱ مرداد ۱۴۰۲