دوره 5، شماره 19، زمستان 1402، صفحات 74 - 87
نویسندگان : اسدالله مهرآرا * و میلاد زارع و ثریا اسماعیلی

چکیده :
در این مقاله ابتدا به تعریف حکمرانی به عنوان عنصر اداره دولت ها در عصر حاضر که مورد توجه سازمان ها ی بین المللی و بانک جهانی قرار گرفته است. حکمرانی خوب به دسته های مختلف و روش های مختلفی انجام می شود، لیکن این شیوه از اداره امور در برگیرنده نقاط ضعف سایر روش های اداره نیز بوده که در این مقاله به بررسی آن می پردازیم. همچنین ارتباط حکمرانی خوب و متعالی را با کاهش فساد که در حال حاظر تهدید کننده بزرگ اداره در جوامع در حال توسعه و جهان سوم هست به بحث و تبادل نظر می پردازیم. همچنین در ادامه مباحث به تجربه برخی از کشورهای جهان سوم و آمریکای جنوبی به مبارزه با فساد و تاثیر آن بر رشد اقتصادی می پردازیم. در پایان با بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با فساد از طریق حکمرانی مطلوب به ارائه راهکار خواهیم پرداخت. همچنین در خصوص مبارزه با فساد از طریق حکمرانی خوب و تجارب آن در کشورهای مختلف بحث می گردد.

کلمات کلیدی :
حکمرانی، حکمرانی خوب، فساد ستیزی، فساد، بانک جهانی


مشاهده مقاله
122
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۷ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ بهمن ۱۴۰۲