دوره 2، شماره 7، زمستان 99، صفحات 353 - 331
نویسندگان : راضیه عبدالهی * و مینا سادات هاشمی کاسوایی

چکیده :
فرهنگ مربیگری به عنوان یکی از ارکان اصلی اجرای مربیگری در سازمان معرفی می شود و در صورت عدم توجه به بسترهای مناسب اجرای مربیگری از جمله فرهنگ مربیگری، امکان به حاشیه رفتن آن وجود دارد. از طرفی به منظور ایجاد و توسعه فرهنگ مربیگری لازم است که فرهنگ سازمان به عنوان فرهنگ غالب، مورد توجه متخصصان قرار گیرد. فرهنگ مربیگری به عنوان خرده فرهنگ درون فرهنگ غالب سازمان تعریف می گردد. اما تمامی فرهنگ های سازمانی حامی پیاده سازی و اجرای مربیگری نخواهند بود. لذا مقاله حاضر درصدد است تا به بررسی ادبیات موجود در زمینه ارتباط فرهنگ مربیگری با فرهنگ سازمان بپردازد. در این نوشتار با استفاده از مرور سیستماتیک ادبیات، پژوهش های صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند. یافته ها در قالب دو دسته پژوهش های داخلی و خارجی ارائه شده و پس از مرور انتقادی پژوهش های صورت گرفته، نتیجه در قالب پیشنهاد پژوهشی در اختیار پژوهشگران این حوزه قرار می گیرد.

کلمات کلیدی :
فرهنگ مربیگری، مربیگری، فرهنگ سازمانی، مرور سیستماتیک ادبیات