دوره 3، شماره 9، تابستان 1400، صفحات 187 - 174
نویسندگان : غلامرضا شاکری و فرهاد دهدار *

چکیده :
هدف پژوهش بررسی حق الزحمه غیر عادی حسابرسان، چرخش حسابرسان و کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نظر رابطه بین متغیرها، همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران از سال 1390 تا سال 1394 به تعداد 420 شرکت است که تعداد 70 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. گردآوری اطلاعات از نرم افزار ره‌آورد نوین 3 و بانک‌های اطلاعاتی موجود در سایت بورس تهران، داده‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش از گزارش‌های سالانه و صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران استخراج و گردآوری گردید. تحلیل آماری از طریق نرم افزار Eviews و spss انجام شد. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که چرخش حسابرسان و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی با کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران تأثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی :
حق الزحمه غیرعادی حسابرسی، حق الزحمه واقعی حسابرسی، حق الزحمه عادی حسابرسی