دوره 4، شماره 13، تابستان 1401، صفحات 145 - 159
نویسندگان : لطف الله قادری * و میر محمد فاروق حیدری

چکیده :
پیشرفت تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف رشد جسمی، روانی و اجتماعی نیازمند دارا بودن نگرش مثبت به رشته تحصیلی و انگیزه‌های قوی است. این تحقیق به بررسی شناسایی عوامل موفقیت و اُفت تحصیلی محصلان به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را (120) محصل، مطابق جدول مورگان، تعداد ( ) نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. روش جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای بوده که از مقاله معصوم داوری‌نیا استفاده گردیده است. این تحقیق از نوع توصیفی بوده، جامعه آماری این تحقیق را تمامی دانشجویان دانشکده اقتصاد تشکیل می‌دهد. پرسشنامه به دو گروه محصلان توزیع گردید. گروه اول دانشجویانی که اوسط نمرات شان بیشتر از 80 بودند، گروه دوم دانشجویانی که اوسط نمرات شان کمتر از 70 بودند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان به تعداد (100) تن توزیع گردید. نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف و شامپیر نشان داد که داده‌ها دارای توزیع نارمل نیست. نتایج نشان داد که از دیدگاه دانشجویانی با موفقیت تحصیلی عواملی چون علاقمندی به رشته تحصیلی، داشتن انگیزه کافی برای مطالعه و تحصیل، ارتباط با دوستان علاقمند به تحصیل، وجود منابع و کتب درسی و تسلط استاد در تدوین و فهم موضوعات درسی از جمله عواملی مهم از دیدگاه دانشجویانی با موفقیت تحصیلی به شمار می‌رود. اما از دیدگاه دانشجویانی با اُفت تحصیلی عواملی چون؛ حضور در صنف بدون مطالعه قبلی درس، نداشتن برنامه منظم و هفتگی برای مطالعه درس‌ها، حاضر شدن در صنف، پرسش‌های دشوار اساتید، نداشتن محتوای درس‌ها با نیازهای جامعه و دانشجو و آشنایی نداشتن با بازار کار در رشته بیشترین تأثیر را بر اُفت تحصیلی این دانشجویان دارد.

کلمات کلیدی :
موفقیت تحصیلی، اُفت تحصیلی، کتب درسی، انگیزه، برنامه‌ریزی و محتوای دروس


مشاهده مقاله
304
دانلود
1
تاریخ دریافت
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۲ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ مرداد ۱۴۰۱