دوره 4، شماره 12، بهار 1401، صفحات 74 - 61
نویسندگان : احمد راشد مراد *

چکیده :
با در نظر گرفتن اینکه جهان هر چه بیشتر به هم پیوسته می‌شود و سازمان‌ها هر چه بیشتر چند ملیتی شده و از نظر فرهنگی متنوع‌تر می‌شوند، حیاتی و ضروری است که افراد دانش و مهارت‌هایی داشته باشند تا به صورت مؤثر با چالش‌ها و مقتضیات یک جامعه جهانی روبرو شوند. نتیجه محیط‌های متنوع از نظر فرهنگی این است که افراد با ارزش‌ها، فرضیات، خواسته‌ها و انتظاراتی مواجه هستند که اصولاً متفاوت از ارزش‌ها و فرضیات خودشان است. این اعتقاد وجود دارد که هوش فرهنگی توضیح می‌دهد که چرا بعضی افراد در هدایت محیط‌های متفاوت از نظر فرهنگی نسبت به افراد دیگر، ماهرتر هستند. در همین راستا تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان فابریکه کود و برق مزار شریف، انجام پذیرفته است. داده ها از 86 نفر از کارکنان اداری و خدماتی این فابریکه به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور سنجش هوش فرهنگی از سوالات پرسشنامه استندرد ارائه شده توسط Ang و برای سنجش عملکرد از سوالاتی که بر اساس بررسی ادبیات موجود در زمینه عملکرد تدوین شده بود، استفاده گردید و هر دو دسته سوالات در قالب یک پرسشنامه در اختیار اساتید قرار گرفت و روایی آن تایید گردید و پایایی آن با استفاده از نرم افزار SPSS ، 953/0 به دست آمد. نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین هوش فرهنگی و عملکرد، ابعاد هوش فرهنگی(فراشناختی، شناختی، انگیرشی، رفتاری) و عملکرد ارتباط وجود دارد. اولویت ابعاد هوش فرهنگی کارکنان کود و برق بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن اینگونه بدست آمد: هوش فرهنگی انگیزشی، هوش فرهنگی رفتاری، هوش فرهنگی فراشناختی، هوش فرهنگی شناختی قرار داشت.

کلمات کلیدی :
هوش فرهنگی، هوش فرهنگی فراشناختی، هوش فرهنگی شناختی، هوش فرهنگی انگیزشی، هوش فرهنگی رفتاری، عملکرد، ارزیابی عملکرد.