دوره 5، شماره 18، پاییز 1402، صفحات 65 - 79
نویسندگان : پوهنیار فیض الباری فایق سیابی و محمد اجمل متین* ، محمد احسان پیغامی، محمد کبیر اسلمی، محمد یونس خلیلی، حفیظ الله حفیظی، زلمی دولت زی، حمیدالله، عتیق نظری و عیسی پارسا حیدری *

چکیده :
دنیای امروزی در حال رشد است، این را همه می دانند که اگر می خواهید پیشرفت چشمگیری داشته باشید باید خلاق و کارآفرین باشید تا بتوانید به توسعه فردی و توسعه مالی دست یابید. امروزه از کارآفرینی گرفته تا خلاقیت و نوآوری در بخش بودجه بندی در سازمان های دولتی و خصوصی به عنوان یکی از کارآمدترین عوامل مزیت آفرین دنیا و جهان نام برده شده و توصیه می گردد تا به عنوان راهبرد های حیاتی مورد توجه و عنایت ویژه ملت ها و دولت ها قرار باید گیرد. هدف از تحقیق حال حاضر بررسی تأثیر بودجه در کارایی سازمان مورد مطالعه موسسه کار یا WORK Organization – شهر مزارشریف می باشد. این تحقیق از نظر جهت گیری از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی عِلّی می باشد که یک متغیر مستقل را بالای یک متغیر وابسته میزان تأثیرگذاری آن را بررسی نموده ایم. جامعه آماری تحقیق حال حاضر 39 تن از کارمندان متخصص موسسه کار WO بوده اند. تعداد نمونه را با استفاده از جدول کوکران طبقه بندی نموده و انتخاب گردیده است و همچنین از روش غیر تصادفی برای توزیع پرسشنامه استفاده شده است. در اخیر برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون کای اسکویر صورت گرفته است و از نرم افزارهای مختلف شامل SPSS نسخه 26، Minitab و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که به طور منظم بیان شده است.

کلمات کلیدی :
بودجه، بودجه بندی، خلاقیت، کارآفرینی و کارایی سازمان.


مشاهده مقاله
236
دانلود
1
تاریخ دریافت
۲۰ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۴ آبان ۱۴۰۲