دوره 1، شماره 3، زمستان 98، صفحات 69 - 82
نویسندگان : محمد رضا سلیمانی * و علیرضا عاطفت دوست

چکیده :
هوش تجاری تحت عنوان ابزاری که روال‌های مختلف، محصولات و فناوری ها را بهبود می‌بخشد، بسیار حائز اهمیت است. مبتنی بر ابزارهای ‌هوش تجاری، یک شرکت قادر است پیرامون نیازمندی‌های مشتری خود و اقدامات رقابتی یادگیری بیشتری داشته باشد و تصمیم ‌گیری‌های سازمانی کامل تری‌داشته باشد. البته در این میان نقش کیفیت‌داده و زمینه‌هوش تجاری را نمی‌توان نادیده‌گرفت. کیفیت‌ داده شامل تمامیت، منحصر به فردی، اعتبار، دقت و سازگاری‌داده می‌باشد و زمینه‌هوش تجاری نیز شامل چارچوب های پیاده سازی‌هوش تجاری‌در سازمان می‌باشد. در این پژوهش به بررسی تاثیر هوش تجاری بر تصمیم‌گیری سازمانی با درنظرگرفتن نقش میانجی متغیرهای کیفیت‌داده و زمینه‌هوش‌تجاری در فروشگاه کوثر قم پرداخته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد دارای 30 گویه بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از نرم افزار های SPSS و PLS استفاده شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه‌گردآوری توصیفی-پیمایشی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق، کارکنان فروشگاه کوثر قم می باشند. نتایج تحقیق نشان داد که‌هوش تجاری هم بطور مستقیم هم غیر مستقیم از طریق متغیرهای میانجی کیفیت ‌داده و زمینه‌ هوش‌تجاری بر تصمیم‌گیری سازمانی تاثیر مثبت و معنی‌داری‌دارد.

کلمات کلیدی :
تصمیم‌گیری سازمانی، هوش تجاری، کیفیت‌داده، زمینه‌ هوش تجاری