دوره 5، شماره 19، زمستان 1402، صفحات 63 - 73
نویسندگان : حسین رویانیان و مهرداد گلیجانی * و رسول پورفیض اله

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سطح افشای اطلاعات آتی بر عملکرد آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور تعداد 112 شرکت در طی دوره زمانی 1399- 1395 از طریق روش هدفمند (سیستماتیک) به‌ عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش توصیفی- همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل دادههای شرکتها با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95 درصد نشان می‌دهد که بین سطح افشای اطلاعات آتی و عملکرد آتی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی :
سطح افشای اطلاعات آتی، عملکرد آتی، بورس اوراق بهادار


مشاهده مقاله
129
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۲ دی ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ بهمن ۱۴۰۲