دوره 2، شماره 7، زمستان 99، صفحات 385 - 354
نویسندگان : ابراهیم احتساب * و رسول رئوف و زهرا مرید احمدی یزدی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری و همچنین بررسی نقش تعدیل کنندگی مالکیت خانوادگی بررابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 166 شرکت( 1162سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار ایویوز 10 جهت پیاده‌سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که ویژگی های کمیته حسابرسی(شامل: اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی، تخصص مالی کمیته حسابرسی ) بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر معناداری دارد.همچنین مالکیت خانوادگی تاثیر اندازه کمیته حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری را تعدیل می کند. مالکیت خانوادگی تاثیر استقلال کمیته حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری را تعدیل می کند. مالکیت خانوادگی تاثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری را تعدیل می کند.

کلمات کلیدی :
اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی، کیفیت اطلاعات حسابداری، مالکیت خانوادگی