دوره 1، شماره 2، پاییز 98، صفحات 59 - 68
نویسندگان : نازنین اسمعیلی *

چکیده :
سود یکی از اساسی ترین عناصر صورت‌های مالی است که همواره مورد توجه استفاده کنندگان قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارایی و ... واحدهای اقتصادی یاد می شود. اثری که سود حسابداری بر تصمیمات استفاده کنندگان می گذارد آن را در کانون توجه قرار داده است. در این مقاله اثر شاخص های مالی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس صورت های مالی سالانه 120 شرکت برای دوره زمانی 1391 تا 1395 بررسی شده است. به طور کلی شواهد حاصل از پژوهش بدین صورت بوده بین سود عملیاتی و مدیریت سود تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین بین سود عملیاتی و مدیریت سود واقعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین جریان نقد عملیاتی و مدیریت سود تعهدی رابطه منفی معناداری وجود دارد درصورتیکه بین جریان نقد عملیاتی و مدیریت سود واقعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی :
شاخص های مالی، مدیریت سود، سود عملیاتی