دوره 3، شماره 8، بهار 1400، صفحات 49 - 31
نویسندگان : اصلان دوستی * و سعید رضایی مقدم

چکیده :
بدون تردید شرایط عدم قطعیت از خصوصیات و ویژگی‌های اجتناب ناپذیر در همه سیستم‌ها می‌باشد و بر همین اساس موضوع تصمیم‌گیری بیش از پیش پیچیده‌تر و حساس‌تر شده و شرایط مدل‌های تصمیم گیری نیز دست خوش تغییر و دگرگونی شده است. مساله عدم قطعیت امروزه تا بدانجا مد نظر محققین و صاحب‌نظران قرارگرفته که عدم توجه به آن را علت اساسی دور شدن از اهداف برنامه‌ها می‌دانند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در مقاله برای رویارویی با شرایط عدم قطعیت ازمدل‌های احتمالی خاصه آن در این تحقیق، روش مارکویتز در پارامترهای کیفیت محصول تولیدی مرکز تولید در ساعات کار عادی و اضافه کاری و نیز کیفیت محصول مرکز بازسازی در تابع هدف دوم مدل با مشورت مسئولین شرکت قطعات بتنی بروجن استحکام استفاده می‌شود. پژوهش حاضر در صدد است با طراحی مدل ریاضی برنامه تولید چند هدفه و بهینه سازي آن به گونه‌اي عمل نماید که هزینه موجودي، تولید و نیروی انسانی حداقل شود و میزان حداکثر کیفیت محصول تولیدی در شرایط احتمالی و حداکثر سازی بیشترین وقوع عدم اطمینان در هر مرحله از تولید که سبب تشخیص گلوگاه کاری شود، موجب افزایش سودآوري شرکت قطعات بتنی بروجن استحکام شود. نتایج حاصل از حل مدل با کدنویسی در نرم افزار گمز مقادیر توابع هدف و متغیرهای تصمیم را نشان می‌دهد که مورد تایید مسئولین شرکت قطعات بتنی بروجن استحکام واقع شدند.

کلمات کلیدی :
مدل ریاضی چند هدفه، برنامه‌ریزی تولید چند محصولی، چند مرحله‌ای، چند دوره‌ای، احتمالی