بررسی تاثیر سیاست مالیاتی نامطلوب بر بازده سهام شرکت ها
بررسی تاثیر سیاست مالیاتی نامطلوب بر بازده سهام شرکت ها
دوره 3، شماره 8، بهار 1400، صفحه 214 - 203
نویسندگان : محسن عرب یارمحمدی * و فرهاد دهدار

چکیده :
در اين پژوهش بررسی تاثیر سیاست مالیاتی نامطلوب بر بازده سهام شرکتها مورد بررسي قرار گرفته است. بنظر مي‌رسد كه اگر ماليات پرداختي شرکت بيشتر از ماليات پيش‌بيني شده در صورتهاي مالي بوده و منجر به درج در بندهاي اظهار نظر حسابرس گردد، منجر به تغييرات و كاهش بازده مازاد سهام مي‌گردد، در صورتيكه اين ادعا در شركت‌هاي بورس تهران صحت داشته باشد، يكي از راه‌هاي كاهش بازده مازاد سهام، درج تفاوت ماليات پرداختي شرکت در مقايسه با ماليات پيش‌بيني شده توسط حسابرس در بندهاي اظهار نظر است و در صورت تاييد چنين رابطه‌اي در بازار سرمايه ايران مي‌توان بازدهي اضافي را تا حدودي کاهش داده و به پارامترهاي بازار کارا نزديک‌تر شد. بنابراين پژوهشگر براي پاسخ به سوال پژوهش، اقدام به طرح دو فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي نموده است. روش تحقيق حاضر با توجه به اهداف آن از نوع کاربردي و با توجه به تقسيم¬بندي بر حسب روش تحقيق، با روش همبستگي انجام گرفته است. بررسي و تجزيه و تحليل موضوع پژوهش براساس داده‌هاي چهل شركت در مدت شش سال از 1391 تا 1396 به صورت سالانه و با رگرسيون تركيبي انجام گرفته است. در انتخاب مدل رگرسيون تركيبي با استناد به نتايج آزمون‌هاي مرتبط با انتخاب مدل مناسب، براي دوره مدل پولد و براي مقاطع مدل پانل با اثرات ثابت انتخاب شده است. به دليل نبود رابطه خطي بين چهار متغير توضيحي و مجازي بودن دو متغير مستقل، تاثير شش متغير توضيحي بر بازده سهام در يك مدل بررسي شده است. براساس نتايج بدست آمده از داده‌هاي نمونه‌گيري شده، فرضيه اصلي اول دال بر وجود تاثير معكوس از زيان ناشي از ماليات بر بازده سهام و دو فرضيه فرعي دال بر وجود تاثير معكوس از وقوع زيان با اهميت ناشي از ماليات و وقوع زيان كم اهميت ناشي از ماليات در پژوهش تائيد و فرضيه اصلي دوم دال بر وجود تفاوت در تاثير وقوع زيان بااهميت و كم اهميت ناشي از ماليات رد شده است.

واژگان کلیدی :
سیاست مالیاتی نامطلوب، بازده سهام، شرکت