دوره 4، شماره 13، تابستان 1401، صفحات 10 - 19
نویسندگان : حجت عباسی * و محمدعلی زارع و منصور عارف ارفع

چکیده :
امروزه استفاده از سیستم‌های خبره در زمینه آموزش نسبت به گذشته گسترش چشم‌گیری یافته است؛ چرا که این سامانه‌ها هزینه‌های جمع‌آوری شواهد و ارائه خدمات آموزشی را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است. استفاده از این سامانه‌ها در آموزش سبب می‌شود تا با صرف وقت کمتر و صرف نیروی انسانی کمتر بتوان عرصه‌های بیشتری را تحت پوشش قرار داد. با اهمیت این موضوع پژوهش حاضر با روش تحقیق توصيفی- تحليلی و با بهره‌گیری از مطالعات ميدانی و اسنادي به بررسی نقش سیستم‌های خبره در سیستم آموزش پرداخته است. جامعه آماری پژوهش را 43 نفر از اساتید دانشگاهی متخصص در زمینه سیستم‌های خبره و آموزشی تشکیل می‌دهند که به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب گردیده است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون‌ آماری T تک نمونه‌ای و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مهمترین نقش و قابلیت سیستم‌های خبره در نظام آموزشی با آماره 8.311 تشکیل پایگاه جامع داده و اطلاعات آموزشی و سهولت دسترسی به آن و ایجاد زمینه آموزش بر اساس توانایی‌ها و آگاهی‌های کاربر و آموزش‌گیرنده با آماره 8.083 بوده است. هم‌چنین نتایج این پژوهش در سطح 99 درصد اطمینان نشان می‌دهد که با ضریب 0.703 رابطه معناداری میان ایجاد سیستم‌های خبره در نظام آموزشی و کارایی و بهره‌وری در این نظام وجود دارد.

کلمات کلیدی :
سیستم‌های خبره، سیستم آموزشی، یادگیری تطبیقی، فناوری اطلاعات


مشاهده مقاله
101
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۴ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱