دوره 5، شماره 17، تابستان 1402، صفحات 1 - 11
نویسندگان : فاطمه صغری یعقوبی و آسیه پی گداری *

چکیده :
افزایش رقابت ها در محیط جهانی، پیشرفت های فن آوری اطلاعات، مشتری محوری تغییر ساختار مدیریتی وتغییر درمحیط اجتماعی سیاسی فرهنگی منجر به شکل گیری حسابداری مدیریت گردید. سیستم حسابداری مدیریت اطلاعات لازم در برنامه ریزی و کنترل را فراهم می سازند. فعالیت های این نظام عبارت است از جمع آوری ، طبقه بندی، تلخیص، پردازش، تحلیل و گزارش اطلاعات به مدیریت و نظایرآن. سیستم حسابداری مدیریت بر اطلاعات مالی و غیرمالی تمرکز دارد و این سیتم ها عمدتا آینده نگر واز قاعده ای تبعیت نمی کنند. سیستم های حسابداری مدیریت اطلاعات لازم دربرنامه ریزی و کنترل رافراهم می سازند.فعالیت های این نظام عبارت است از جمع آوری،طبقه بندی،تلخیص،پردازش،تحلیل و گزارش اطلاعات به مدیریت و نظایر آن.گزارش های حسابداری مدیریت، برخلاف اطلاعات حسابداری مالی باید چنان باشد که در اتخاذ تصمیم درون سازمانی بکار آیند. اهداف اصلی این حسابداری مدیریت عبارتند از: 1- تعیین اثربخشی سیتم حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران. 2- مشخص نمودن عوامل موثر بر سیستم حسابداری مدیریت. 3- تعیین معیارهای اثربخشی عملکرد مدیران. 4- تعیین عوامل موثر بر کارایی سیستم حسابداری مدیریت در فرآیند راهبری سازمان.

کلمات کلیدی :
بهره وری، کارایی، اثربخشی، حسابداری مدیریت


مشاهده مقاله
45
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۱ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۱ مرداد ۱۴۰۲