دوره 3، شماره 8، بهار 1400، صفحات 248 - 231
نویسندگان : محمود فیروزیان * و محمد سروری

چکیده :
آموزش ضمن خدمت یکی از موضوعات اساسی و مهم برای سازمان‌های پویا در محیط در حال تغییر است که در جهت رشد منابع انسانی نقش کلیدی داشته و به عنون موتور محرک سازمان از آن یاد می‌شود. متأسفانه در افغانستان چه در سازمانهای دولتی و خصوصی در این رابطه توجه نشده است. هدف این تحقیق تبیین تأثیر آموزش ضمن خدمت با ابعاد (زمینه، درونداد، فرایند و بیرونداد آموزش) بر عملکرد کارکنان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از جهت شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی می باشد. ابزار جمع آوری داده‌ ها پرسشنامه بوده است که برای مشخصات پاسخ دهندگان با ۴ سؤال دموگرافکی(چند گزینه‌ای) و ۲۶ سؤال برای متغیرهای، زمینه، درونداد، فرایند، بیرونداد و عملکرد کارکنان از نوع (طیف ۱ تا ۵ لکرت) ترتیب شده است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان وزارت تجارت افغانستان بوده که نگرش آنهان نسبت به تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان سنجیده شده است. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده در نظر گرفته شده است. از پرسشنامه های توزیع شده در میان جامعه آماری این پژوهش به تعداد ۱۰۹ پرسشنامه جمع آوری شده بعد از تنظیم، کد گذاری و ترتیب، وارد برنامهSpss22 گردیدن برای تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق از دو نوع آمار استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل مشخصات دموگرافی پاسخ دهندگان از آمار توصیفی توسط نرم افزار Spss22 استفاده شده و برای تجزیه تحلیل داده های جمع آوری شده جهت رد یا تأید فرضیه ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزار Smart Pls3 استفاده شده است. روایی و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب ترکیبی، شاخص متوسط واریانس استخراج شده و روایی واگرایی مورد بررسی قرار گرفته، نتایج بدست آمده روایی و پایایی ابزار را مناسب تعریف کرده است. و نتایج بیان می‌دارد که متغیر های زمینه، درونداد و فرایند بر عملکرد کارکنان تأثیر معنی داری نداشته و این فرضیه ها رد شده است. تنها فرضیه بیرونداد بر عملکرد کارکنان تأثیر معنی داری داشته و مورد تأیید قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :
زمینه، درونداد، فرایند، برونداد، عملکرد کارکنان