دوره 4، شماره 12، بهار 1401، صفحات 88 - 75
نویسندگان : محمدوسیم زکا * و مهرداد صدر آرا

چکیده :
بانکداری الکترونیکی یکی از انواع بانکداری است که تمامی انتقالات پول و فرآیندهای بانکی را در بستر اینترنت‌ و به صورت الکترونیکی بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتریان در بانک مدیریت می‌کند. بانکداری الکترونیکی با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته سخت افزاری و نرم افزاری شبکه و مخابرات انجام می‌شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی رضایتمندی دانشجویان بین‌الملل از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک تجارت می‌باشد. روش این پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی و از نوع روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی است. داده‌های این پژوهش ازطریق پرسشنامه استندرد جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان بین‌الملل دانشگاه گیلان تشکیل داده است که دراین پژوهش از روش نمونه گیری قابل دسترس استفاده شده که تعداد آنها به 72 نفر می‌رسید به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 23و فرضیه‌ها با استفاده از آزمون تی‌تک نمونه و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج ها حاکی از آن از که ابعاد خدمات بانکداری الکترونیک شامل محتوای خدمات، مناسب بودن خدمات، شکل و ظاهر، راحتی در استفاده و صرفه جویی در زمان استفاده بر رضایتمندي دانشجویان بین‌الملل تأثیر مستقیم و مثبتی دارد و در نتیجه تمامي فرضیه‌ها مورد تأیید قرار گرفت.

کلمات کلیدی :
رضایتمندی، خدمات، بانکداری الکترونیکی، دانشجوایان بین‌الملل، بانک تجارت