بررسی روابط بین ارزش‌های محاسبه و ارزش‌های فرهنگی براساس چارچوب هوفستد و گری
بررسی روابط بین ارزش‌های محاسبه و ارزش‌های فرهنگی براساس چارچوب هوفستد و گری
دوره 3، شماره 8، بهار 1400، صفحه 318 - 312
نویسندگان : میر محمد فاروق حیدری * و مسعود محمودی

چکیده :
از نظر هوفستد فرهنگ مجموعه‌ای از باورها و اعتقاداتی است که میان اعضای یک گروه، جامعه و اداره مشترک است. فرهنگ از جمله عواملی است که تأثیر به سزایی بر محاسبه می‌گذارد. در سال‌های اخیر گرایش شدیدی به استفاده از تئوری‌های رفتاری در تحقیقات محاسبه به وجود آمده است. بدون شک چنین مطالعاتی باعث غنامندی رشته محاسبه شده و آن را از رشته تکنیکی خارج می‌سازد. فرهنگ هر جامعه به طور ناخودآگاه بر نحوۀ طراحی و اجرای سیستم‌های اطلاعاتی موجود در شرکتها و ادارات مختلف آن جامعه تأثیر می‌گذارد؛ به عبارت دیگر، اختلافات فرهنگی موجود در جوامع را می‌توان به علت تفاوت‌های موجود در فرهنگ‌های هر اداره و شرکت دانست که خود عامل اصلی تأثیر گذار بر عملکرد تجاری آن اداره یا شرکت است.

واژگان کلیدی :
محاسبه، فرهنگ، هوفستد، گری، ارزش‌های محاسبه و ارزش‌های فرهنگ