دوره 5، شماره 16، بهار 1402، صفحات 28 - 60
نویسندگان : رسول پورفیض اله و مهرداد گلیجانی * و یزدان رضازاده

چکیده :
هدف این پژوهش بررسی ارتباط هیأت مدیره ارزشی و کیفیت افشاء اطلاعات است. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی همبستگی بوده و از بعد هدف، کاربردی و از بعد روش گردآوری داده ها، ار نوع غیر تعاملی پس رویدادی است، که از داده های موجود در پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 93 شرکت به روش حذف سیستماتیک طی سال های 1390 تا 1395، انتخاب و اطلاعات آنها جمع آوری و با استفاده از رگرسیون چندگانه برای داده های تابلویی، از طریق نرم افزار ایویوز آزمون گردیده است. نتایج حاکی از اثر منفی و غیر معنادار هیأت مدیره ارزشی بر کیفیت افشاء و قابلیت اتکاء بود. همچنین در کنار هیأت مدیره ارزشی، ارتباط سرمایه انسانی اعضای هیأت مدیره با اجزای میزان تحصیلات، تخصص و تجربه حرفه ایی (در صنعت)، سرمایه اجتماعی اعضای هیأت مدیره با اجزای داخلی و خارجی با کیفیت افشاء آزمون شد. نتایج نشان می دهد که میزان تحصیلات دارای رابطه مثبت و معنادار با کیفیت افشاء و قابلیت اتکاء، سرمایه اجتماعی خارجی دارای رابطه منفی و معنادار با کیفیت افشاء، به موقع بودن و قابلیت اتکاء است. در مورد سایر متغیر ها رابطه معناداری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی :
هیأت مدیره ارزشی، سرمایه انسانی هیأت مدیره، سرمایه اجتماعی هیأت مدیره، کیفیت افشاء، به موقع بودن، قابلیت اتکاء


مشاهده مقاله
461
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ آبان ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲