دوره 2، شماره 4، بهار 99، صفحات 1 - 18
نویسندگان : احسان سلیمانی * و احمد ملکی

چکیده :
تحقق مديريت دانش، در نیرو های مسلح که طلایه داران حفظ امنیت و آرامش در هر کشوری می باشند،گذشته از افزایش بهره وری در آنها ،مسیر توسعه را برای سازمان های نظامی و انتظامی به عنوان یک سازمان دانش محور هموار می گرداند. هدف این تحقیق ايجاد يک ديد جامع در خصوص چالش ها و موانع استقرار مديريت دانش در نیروهای مسلح و ارائه راهکار هایی جهت بهبود آنها به عنوان پیش نیازی برای رسیدن به اهداف دانش محوری در سطح این سازمانها می باشد.پژوهش حاضر از نوع مروری بوده که با روش کتابخانه ای و بررسی تحقیقات پیشین در حوزه نیروهای مسلح و سازمان های دولتی انجام گرفته است.یافته های تحقیقات نشان می دهد كه سازمانهای نظامی و انتظامی علاوه برموانع وچالش های عمومی که سایر ارگان های دولتی با آن دست به گریبان هستند،دارای محدودیت های منحصر به فردی می باشد.و راه کار های ارائه شده حاکی از این است که با لحاظ نمودن مدیریت دانش در ساختار سازمانی وپیش بینی مدیر ارشد دانش در آن و بستر سازی فرهنگی درخصوص اشتراک گذاری دانش کارکنان و ایجاد هیئت های اندیشه ورز بعنوان یک بازوی کمکی، عمده مشکلات پیاده سازی مدیریت دانش در نیرو های مسلح برطرف گردد.

کلمات کلیدی :
مديريت دانش، نیروهای مسلح، موانع مدیریت دانش