دوره 5، شماره 18، پاییز 1402، صفحات 80 - 91
نویسندگان : حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد * و نسیم نوروزی

چکیده :
هدف از این تحقیق تبیین تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر واکنش های نگرشی و رفتاری مصرف کنندگان مورد مطالعه مشتریان هتلِ لاله شهر تهران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان هتل لاله شهر تهران است که تعداد آنها نامعین است. با توجه به جدول مورگان حجم نمونه 384 نفر در نظر گرفته شده است. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می گردد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد 19 سوالی است. در اين تحقيق به منظور اطمينان از روايي ابزار اندازه‌گيري از روش روايي صوري استفاده شد و براي تاييد روايي صوري تعدادي پرسشنامه در اختيار تعدادی از پاسخگويان قرار گرفت و پس از اصلاح موارد لازم و اعلام شده، روايي صوري گویه های پرسشنامه تاييد شد. در این پژوهش از آزمون معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شد. جهت تحلیل داده ها و برازش مدل نیز، از نرم افزار لیزرل LISREL نسخه 8 استفاده گردید و همچنین اثرات CSR روی نگرش و رفتار مشتریان، عوامل مرتبط با عملکرد اجتماعی و اقتصادی شرکت را در صنعت گردشگری ایران و در هتل لاله شهر تهران مورد بحث قرار گرفت. نتایج نشان داد مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر واکنش های نگرشی و رفتاری مشتریان هتلِ لاله شهر تهران تاثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی :
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان، واکنش های نگرشی و رفتاری مصرف کنندگان، مشتریان، هتل، صنعت گردشگری.


مشاهده مقاله
162
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۵ فروردین ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۸ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۴ آبان ۱۴۰۲