دوره 4، شماره 14، پاییز 1401، صفحات 54 - 59
نویسندگان : هادی ملک * و شکوه نامدار و مهشید السادات طبایی

چکیده :
امروزه گمرک اهمیت فراوانی در رابطه با صادرات و واردات کالا به کشورها دارد. زیرا به نوعی از منافع جامعه حمایت و حفاظت میکند و از قاچاق کالاها و موارد این چنینی جلو گیری میکند؛ در واقع هرگونه کالایی که وارد و صادر می شود ،توسط گمرک ارزش هزینه ای آن بررسی و سنجیده می شود. اشخاص بر اساس اعتبار تجاری خود اقدام به معاملاتی بر روی کالاهای گمرکی می کنند به همین جهت ترخیص دیرهنگام کالاهای گمرکی ممکن است به اعتبار تجاری شخص تاجر صدمه مادی و معنوی بزند. که خود مسئولیت مدنی برای متصدی حمل محسوب می شود. بر اساس قواعد گمرک هر کالایی که وارد قلمرو گمرک می شود موضوع تشریفات گمرکی قرار می گیرد و تشریفات گمرکی بایستی طبق قواعد قانون امور گمرکی باشد حقوق گمرکی یکی از شاخه های حقوق عمومی می باشد.

کلمات کلیدی :
گمرک، متصدی حمل و نقل، مسئولیت مدنی، کالا، قاچاق


مشاهده مقاله
253
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۱ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۱ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ آبان ۱۴۰۱