دوره 1، شماره 2، پاییز 98، صفحات 27 - 42
نویسندگان : فرزانه معماری * و محمدرضا سعیدآبادی و حبیب حمزه

چکیده :
هدف اصلی این پژوهش امکان سنجی تاثیر تبلیغات تلویزیونی برای توسعه گردشگری جزیره کیش طی 5 سال گذشته می باشد. پژوهش حاضر در حوزه تحقیقات کاربردی و از نوع پژوهش هاي غير علي، توصيفي- تحليلي و از نوع فرضيه يابي است که با استفاده از مدل آیدا (AIDA) انجام شده است. جامعه آماری تحقیق میانگین ورود گردشگران به جزیره کیش در هر روز3157 نفر می باشند که با استفاده از روش فرمول کوکران تعداد 343 نمونه انتخاب شده است. در این تحقیق از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاه شده است. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد ارائه شده و در بخش آمار استنباطی به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون تحليل همبستگی پیرسون و آزمون هاي تی تک نمونه، استفاده شده است. همچنین، از نظر نحوه گرد آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی است. نتایج به دست آمده نشان داد، تبلیغات تلویزیونی رابطه معناداری با توسعه گردشگری جزیره کیش طی 5 سال گذشته داشته است. به طوری که در این مدت، آگاهی تبلیغات، ایجاد علاقه، تحریک (اشتیاق) و اقدام به سفر تبلیغات تلویزیونی رابطه معنا داری با توسعه گردشگری جزیره کیش دارد و همچنین تبلیغات تلویزیونی موجب توسعه زيست محيطي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي جزیره کیش شده است.

کلمات کلیدی :
تبلیغات تلویزیونی، توسعه گردشگری، توسعه زيست محيطي، توسعه اقتصادي و سياسي، توسعه اجتماعي