دوره 6، شماره 20، بهار 1403، صفحات 105 - 137
نویسندگان : مسعود سعیدی فر *

چکیده :
مقاله حاضر به بازکاوی مفاهیم مالیات و امور مربوط به آن در ایران می‌پردازد. این مقاله به بررسی تاریخچه مالیات ایران، تعاریف مختلف مالیات، انواع مالیات، اصول محاسبه مالیات، معافیت‌ها، تخفیف‌ها و تعهدات مالیاتی می‌پردازد. سیستم مالیاتی یکی از ابزارهای اصلی دولت برای جمع‌آوری درآمدها و تأمین منابع مالی جهت تأمین نیازهای عمومی است. در این راستا، شناخت صحیح از مفاهیم مالیاتی و قوانین مربوطه از اهمیت بسزایی برخوردار است. سازوکارها و قوانین مالیاتی در ایران توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و اجرا می‌شود. همچنین این مقاله به بررسی مقایسه مالیات با زکات، ویژگی های نظام مالیاتی کارآمد، ارزیابی نظام مالیاتی ایران، مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران، طبقه بندی مالیاتها در ایران، سیر مراحل وصول مالیات، اهمیت انطباق با قوانین مالیاتی، تأثیرات مالیات بر اقتصاد و جوامع و نقش مالیات در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور می‌پردازد. هدف این مقاله ارائه یک نگاه جامع به مفاهیم مالیاتی و امور مربوط به آن در ایران است تا خوانندگان را با اصول و اهداف اصلی سیستم مالیاتی این کشور آشنا سازد و به درک بهتری از این حوزه برساند. در نهایت، این مقاله سعی دارد تا بازکاوی جامعی از مفاهیم مالیاتی و امور مربوط به آن در ایران ارائه دهد و خوانندگان را با اصول و اهداف اصلی سیستم مالیاتی ایران آشنا سازد.

کلمات کلیدی :
مالیات، امور مالیاتی، سازوکارهای مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی، تخفیف‌های مالیاتی، قوانین مالیاتی


مشاهده مقاله
103
دانلود
3
تاریخ دریافت
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ ریوایز
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۰۳ خرداد ۱۴۰۳