دوره 3، شماره 9، تابستان 1400، صفحات 161 - 147
نویسندگان : فدا محمد فرزام * و عبدالقیوم شفق

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف شناسایی و دریافت نقش تطبیق معیارهای تضمین کیفیت و اعتبار دهی در تولید دانش در پوهنتون های دولتی افغانستان انجام شد. تحقیق از نوع کاربردی و روش آن از نوع پیمایشی می‌باشد، جامعۀ آماری موردنظر اساتید پوهنتون های دولتی افغانستان و تعداد نمونه‌ها 79 استاد بر حال پوهنتون های دولتی افغانستان می‌باشد. پرسشنامه‌ها به‌صورت آنلاین توسط اساتید از پوهنتون های مختلف تکمیل گردیده است، که از آن جمله به تعداد 1 تن استاد با رتبه پوهندوی، 8 تن استاد پوهنمل 42 تن استاد پوهنیار، 22 تن استاد نامزد پوهنیار و 6 تن از استادان به رتبه پوهیالی در این تحقیق اشتراک نمودند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS22، آزمون الفای کرونباخ برای دریافتن پایایی پرسشنامه و برای دانستن رابطه بین متغیرها آزمون همبستگی تاوی-بی کندال انجام‌یافته است. یافته‌های تحقیق نشان داد که تطبیق و آگهی پلان عملیاتی مطابق پلان استراتیژیک، توسعه و ارتقای کیفیت در نهادهای تحصیلی، ظواهر فزیکی خوب و قناعت بخش و موجودیت آمریت تضمین کیفیت در نهادهای تحصیلی باعث تطبیق معیارهای تضمین کیفیت و اعتبار دهی شده و با تولید دانش در این نهادها ارتباط مثبت و معنی‌دار دارند.

کلمات کلیدی :
تضمین کیفیت، اعتبار دهی، تولید دانش، پوهنتون، سمنگان