دوره 2، شماره 4، بهار 99، صفحات 19 - 28
نویسندگان : امیر آذرفر و محمد مهدی علیشیری و علی عبادی ضیائی *

چکیده :
برقراري عدالت رويه‌ای در فرآيندهاي سنجش و انتخاب منابع انساني يكی از دغدغه‌هاي مهم متخصصان اين حوزه به شمار مي‌آيد. تصميم‌گيري نهايی و قضاوت در مورد افراد در حوزه تصميمات نيروی انساني يكي از گلوگاه‌هاي مهم در مسير برقراري عدالت رويه‌ای در سیر تصمیمات این حوزه به شمار مي‌آيد. تصميمات نهايي در مورد نيروي انساني با استفاده از روش‌هاي قضاوتي و مكانيكي صورت مي‌گيرد. روش‌های قضاوتی مبتنی بر شهود انسانی است در حالی روش‌های مکانیکی مبتنی بر مراحل از پیش تعیین شده و الگوریتیمیک است. اين مقاله بر آن است كه بر اساس قاعده نقره‌اي قضاوت و اصل سازگاری تصمیمات، ابزاري را توسعه دهد كه امكان سنجش ميزان برقراري عدالت رويه‌اي در تصميمات نهايي سنجش و انتخاب منابع انسانی را فراهم كند و بر افزايش كيفيت و عدالت رویه‌ای در تصميمات سنجش و انتخاب منابع انسانی اثرگذار باشد. اصل سازگاری بدین معنا که افراد مشابه باید دارای وضعیت مشابهی در تصمیمات نهایی باشند. یکی از رویکردهای مناسب برای توسعه چنین ابزاری استفاده از مفوم کاهش ابعاد داده است. برای کاهش ابعاد الگوریتم‌های متفاوتی وجود که یکی از این الگوریتم‌ها t-SNE بوده و از دقت مناسبی برخوردار است.

کلمات کلیدی :
سنجش و انتخاب، قاعده نقره‌ای سنجش، داده‌کاوی، کاهش ابعاد، الگوریتم t-SNE