بکار گیری روش‌های تصمیم گیری چند معیاری فازی در ارزیابی کیفیت وب سایت پورتال
بکار گیری روش‌های تصمیم گیری چند معیاری فازی در ارزیابی کیفیت وب سایت پورتال
دوره 2، شماره 7، زمستان 99، صفحه 296 - 283
نویسندگان : محسن سجودی * و مائده سجودی و حمیدرضا سعیدی

چکیده :
در سال‌های اخیر، اینترنت به‌سرعت گسترش یافته و تأثیرات زیادی را در صنایع مختلف به ارمغان آورده است. در این میان، وب سایت‌های پورتال دروازه‌ای ارتباطی برای دسترسی به اینترنت می‌باشند. در روند توسعه و پیشرفت ، وب سایت پورتال از خدمات تک منظوره به چند منظوره تغییر وضعیت داده و در زمره وب سایت‌های برجسته طبقه بندی شده است. با این حال، کیفیت خدمات هر یک از این وب سایت‌ها در نگاه کاربران، از فردی به فرد دیگر متفاوت است. در میان این نظرات، بسیاری از ویژگی‌های ناملموس وجود دارند که برای اندازه گیری دشوار به نظر می‌رسند. بنابراین، ما برای غلبه بر موانع ذهنی پاسخ دهندگان، از نظریه مجموعه فازی به‌عنوان واحد اندازه گیری عملکرد استفاده نموده و جهت به دست آوردن وزن معیارها از روش ای.اچ.پی استفاده نموده‌ایم. علاوه بر این، برای رتبه بندی عملکرد کیفیت خدمات هر پورتال از روش ویکور بهره‌مند گشته‌ایم. جهت نمایش کاربرد تجربی این روش، از چهار وب سایت پورتال انتخابی در داخل ایران استفاده گردیده است.

واژگان کلیدی :
ای.اچ.پی ، نظریه مجموعه فازی، وب سایت پورتال،کیفیت خدمات، ویکور