دوره 5، شماره 16، بهار 1402، صفحات 61 - 76
نویسندگان : مهدیس محمدخانی *

چکیده :
تجدید ساختار اقتصادی به پدیده جابجایی بین دو نوع اقتصاد اشاره دارد. علت اصلی تجدید ساختار اقتصادی به نظر می‌رسد یک سری شوک‌های تقاضای خاص صنعت بوده که روند کاهشی تقاضا را در تعدادی از صنایع مهم تقویت کرده است، اگرچه تغییرات تکنولوژیک نیز در چند بخش کلیدی نقش داشت. مقاله حاضر با هدف توسعه اقتصادی و مفهوم بازسازی و تجدید ساختار اقتصادی انجام گرفت. در این مقاله با استفاده از رویکرد اقتصاد سیاسی که به دلیل موضوع (توسعه اقتصادی و مفهوم بازسازی و تجدید ساختار اقتصادی) مناسب ترین در نظر گرفته شد. سئوال اصلی پژوهش حاضر این است که توسعه اقتصادی چیست و مفهوم بازسازی و تجدید ساختار اقتصادی در طول سال ها چگونه تکامل یافته است؟ ویژگی اصلی که می توان تجدید ساختار اقتصادی را به عنوان روش تحقیق شناسایی کرد عبارت است از: اهميت عوامل غيراقتصادي را در مطالعه هر مشكل اقتصادي تشخيص مي دهد. این مقاله رویکردی را ایجاد می‌کند که در آن تجدید ساختار اجتماعی-اقتصادی در جوامع توضیح داده می‌شود. در این مقاله با استفاده از متغیرهای اشتغال، جمعیت، صنعتی‌زدایی، پویایی فقر و انحطاط شهری به بحث و بررسی توسعه اقتصادی و مفهوم بازسازی و تجدید ساختار اقتصادی پرداخته شده است

کلمات کلیدی :
توسعه اقتصادی، بازسازی و تجدید ساختار اقتصادی


مشاهده مقاله
229
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ دی ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲