دوره 3، شماره 9، تابستان 1400، صفحات 203 - 188
نویسندگان : احمد سیر اکبری *

چکیده :
هدف از این تحقیق، بررسی و تبین رابطه میان سیستم انضباط شغلی کارکنان و دستیابی به اهداف سازمانی می باشد که مطالعۀ موردی آن در دانشگاه های خصوصی ولایت بلخ انجام گرفته است. شاخص های که معرف سیستم انضباط شغلی کارکنان در تحقیق متذکره می باشند، عبارت اند از سیستم حاضری کارکنان، رعایت مقررات کار، رعایت استندرد های کار، سطح آماده گی و اخلاق کاری کارکنان می باشند. روش استفاده شده در این تحقیق، استنباطی بوده و تحلیل صورت گرفته، آزمون T است که با مشخص شدن پایایی پرسشنامه و رد و قبولی فرضیه های صفری و فرضیه های بدیل توسط SPSS 25 به هدف تحقیق می رسیم. جامعه آماری تحقیق متذکره را کارکنان اداری دانشگاه های خصوصی ولایت بلخ تشکیل داده و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده به عمل آمده است. یافته ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثر مثبت و معنی داری میان شاخص های متذکرۀ فوق و دستیابی به اهداف سازمانی وجود دارد. این نتایج می توانند توسط تحلیل ریگرسیونی چند متحوله در تحقیقات بعدی کمک و مورد مطالعه قرار گیرد.

کلمات کلیدی :
انضباط شغلی کارکنان، اهداف سازمانی، دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی