دوره 3، شماره 11، زمستان 1400، صفحات 8 - 1
نویسندگان : اکبر کمالی دولت آبادی *

چکیده :
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر عملکرد بوده است. این پژوهش را می‌توان کاربردی در نظر گرفت، همچنین این پژوهش در طبقه توصیفی و از نوع پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان و کارکنان شهرداری دولت آباد به تعداد 115 نفر می باشد که به دلیل کوچکی حجم جامعه از روش سرشماری استفاده شد و در نهایت 88 پرسشنامه صحیح استخراج و مبنای انجام محاسبات قرار گرفت. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه می باشد. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برابر 0.896 تخمین زده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به دو شیوه تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی صورت پذیرفته است. به‌منظور جمع‌آوری داده ها از دو پرسشنامه دارای طیف پنج گزینه ای مقیاس لیکرت با پایایی 89/0استفاده‌شده است. داده های گردآوری‌شده از طریق پرسشنامه، وارد سیستم نرم‌افزار SPSS گردید. برای تحلیل استنباطی متغیرها به‌منظور تجزیه‌وتحلیل آماری داده ها از آزمون های مختلف آماری شامل آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، t مستقل و رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان تاثیر ممعناداری دارد.

کلمات کلیدی :
سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی، عملکرد سازمان