دوره 5، شماره 17، تابستان 1402، صفحات 55 - 67
نویسندگان : سید کامران یگانگی * و معصومه رضا پور تنها

چکیده :
طرح مقوله ای بنام تمدن سازمانی در عصر گذشته از مقوله کیفیت و ورود به عصر نوآوری وکارآفرینی که بعنوان مدلی وسیع تر از مدل های موجود در ارزیابی تعالی سازمانی مطرح ساخته است سابقه چندانی در ادبیات موجود حوزه های مختلف مدیریت ندارد. در راستای معرفی تمدن سازمانی، که نگاهی متفاوت به تعالی سازمانی است این پرسش را مطرح می سازد که چگونه از تمدن سازمانی تعریفی عملیاتی ارائه شود که هم مورد قبول باشد و هم قابلیت اندازه گیری تمدن سازمانی را امکان پذیر سازد تا بتوان چگونگی نقش آموزش درتکوین و ارتقاء آن را مطرح ساخت؟ واژه تمدن سازماني يك مفهوم نوین است كه برای نخستین بار در جهان توسط پدر علم مدیریت منابع انسانی ایران، پروفسور ناصر ميرسپاسي مطرح گردیده است. طرح مقوله ای بنام تمدن سازمانی در عصر گذشتن از مقوله کیفیت و ورود به عصر نوآوری وکارآفرینی که توسط پروفسور میرسپاسی بعنوان مدلی وسیع تر از مدل های موجود در ارزیابی تعالی سازمانی مطرح گردیده است سابقه چندانی در ادبیات موجود حوزه های مختلف مدیریت ندارد. واژه تمدن یا شهری گری یا شهرمان به تلقی‌های گوناگون از حالت‌های جامعه انسانی می‌پردازد.

کلمات کلیدی :
تمدن، سازمان، مدیریت، فرهنگ، تعالی سازمانی


مشاهده مقاله
220
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۳ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۱ مرداد ۱۴۰۲