دوره 5، شماره 16، بهار 1402، صفحات 122 - 137
نویسندگان : مهدیس محمدخانی *

چکیده :
نوسازی فرهنگ به صنعتی شدن جامعه و گذار از گذشته به حال اشاره دارد. معنای مدرنیزاسیون را کشف کنید، تاریخچه آن را درک کنید و عواملی را که در آن نقش دارند، مانند رشد صنعتی، اقتصاد بازار، سواد، بوروکراتیزاسیون و جهانی شدن کشف کنید. فرهنگ و توسعه دو واژه ای هستند که همیشه با هم نبوده و یا در یک زمینه روی آنها کار نشده است. با این حال، در سال‌های اخیر، ما با عناصر، ابزار و ایده‌های جدیدی مواجه می‌شویم که تاکید روزافزونی بر این دو مفهوم دارد. این مقاله به بررسی ادبیات فرهنگ در اقتصاد با تأکید بر تأثیرات فرهنگ و همچنین ریشه های توسعه فرهنگی می پردازد. تحقیقات نشان می‌دهد که فرهنگ مجموعه‌ای از اثرات بر رفتارهای اقتصادی، نتایج و موسسات رسمی تعداد زیادی از تحقیقات نشان می‌دهند که فرهنگ به کندی پیش می‌رود. رابطه متقابل فرهنگ و توسعه هم مثبت و هم منفی است. بر اساس رابطه مثبت، فرهنگ منجر به توسعه می شود، در حالی که بر اساس رابطه منفی، فرهنگ مانع توسعه می شود. توسعه اقتصادی و تغییرات فرهنگی مطالعاتی را منتشر می کند که از رویکردهای نظری و تجربی مدرن برای بررسی عوامل تعیین کننده و تأثیرات ابعاد مختلف توسعه اقتصادی و تغییرات فرهنگی استفاده می کند. تمرکز توسعه اقتصادی و تغییرات فرهنگی بر روی مقالات تجربی با پشتوانه های تحلیلی، متمرکز بر شواهد در سطح خرد است که از داده های مناسب برای آزمایش مدل های نظری و بررسی تأثیرات سیاست های مرتبط با توسعه اقتصادی استفاده می کند. تئوری مدرنیزاسیون موانع فرهنگی توسعه را روشن می کند و استدلال می کند که سنت ها و ارزش های محافظه کار کشورهای در حال توسعه آنها را از توسعه باز می دارد

کلمات کلیدی :
مدرنیزاسیون، توسعه اقتصادی، تغییرات فرهنگی


مشاهده مقاله
339
دانلود
2
تاریخ دریافت
۰۳ دی ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲