دوره 4، شماره 15، زمستان 1401، صفحات 94 - 100
نویسندگان : هادی ملک * و شکوه نامدار و مهشید السادات طبایی

چکیده :
حقوق خصوصی گستردگی و کاربرد زیادی دارد و به همین دلیل با نظام اقتصادی جامعه رابطه ی مستقیم دارد که دارای اهمیت فراوانی می باشد.عقود و تعهدات و قرارداد ها نیز در حقوق خصوصی اهمیت زیادی دارد. برای اینکه در قراردادهایمان به مشکل برنخوریم بایستی مفاد آن واضح و دقیق باشد. و هدف از انعقاد هر قرارداد نيزاجراي مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است. براي اين كه قرارداد در مسير اجراي خود به مانعي برخورد نكند بايد طرفين، نزاع و اختلاف در مورد شرايط اعتبار، عبارات قراردادي و چگونگي اجراي آن نداشته باشند. بارنامه نیز به دلیل قابلیت ها و کاربردهای فراوان آن مانند ایجاد تعهد احراز مسئولیت ازاهمیت زیادی برخوردار است.بارنامه به طور کلی بر روابط متصدی حمل ونقل و فرستنده کالا قابل اجرا میباشد و میتواند به عنوان سند و دلیلی بر انعقاد قرارداد باربری، حتی شرایط و کرایه توافق شده بین طرفین ،به حساب آورده شود.

کلمات کلیدی :
حقوق خصوصی، نظام اقتصادی، قرارداد، حمل و نقل، بارنامه


مشاهده مقاله
250
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۱ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۶ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱