دوره 6، شماره 20، بهار 1403، صفحات 94 - 104
نویسندگان : علیرضا روستا * و نازنین نگهداری

چکیده :
هدف: بررسی نقش تاثیر عملکرد نواوری در مهارت های دیجیتالی فردی و رشد شرکت های کوچک و متوسط بخش سلامت در شهرک صنعتی لیا قزوین بوده است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع علی است. سطوح مدیریت و کارشناسان ارشد شرکت های کوچک و متوسط در بخش سلامت شهرک صنعتی لیا قزوین به تعداد 175 که حجم نمونه 119 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده ‌شده است. یافته ها: یافته‌‌های تحقیق حاکی از آن است که ، مهارت های دیجیتالی فردی بر رشد شرکت های کوچک و متوسط و عملکرد نوآوری تاثیر مثبت و معنی داری دارد. عملکرد نواوری متقابلا تا ثیر مثبت و معنی داری بر مهارت های دیجیتالی فردی و رشد شرکت های کوچک و متوسط دارد. نتیجه گیری: رشد کسب و کار در درجه اول توسط روابط بین فردی مبتنی بر اعتماد، شناسایی و تعهدات متقابل اعمال می شود. با این حال، امروزه، قابلیت‌های دیجیتال فردی نقشی به همان اندازه برای رشد و نوآوری در واقعیت رقابتی دیجیتالی فزاینده بر عهده گرفته‌اند.

کلمات کلیدی :
مهارت های دیجیتالی، عملکرد نواوری، رشد شرکت های کوچک و متوسط


مشاهده مقاله
114
دانلود
5
تاریخ دریافت
۱۱ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳