دوره 6، شماره 20، بهار 1403، صفحات 77 - 93
نویسندگان : اسدالله مهرآرا * و فرناز نکوئی

چکیده :
از مهم ترین عناصر یک حکرانی خوب و از عناصر مهم آن شفافیت می باشد. چرا که شفافیت به عنوان راه حلی برای مسائل متنوع همچون فساد های دولتی، تخریب محیط زیست، پول شویی و نوسانات بازارهای مالی شناخته می شود. اما شفافیت مخالفان زیادی دارد به ویژه توسط کسانی که مورد بازرسی قرار می گیرند بعلت های متفاوتی پس زده می شود. چنین افرادی برای عدم ارائه اطلاعات انگیزه های قوی دارند. تیین تقاضاهای روز افزون برای شفافیت و ارزیابی احتمال موفقیت آن، توجه به موضوع علم سیاست – یعنی قدرت – را طلب می کند. در اغلب اوقات ترویج افشاگری و بازسازی انگیزه ها نیازمند قدرت است و اطلاعاتی که بدین ترتیب افشا می شود می تواند قدرت را از دارندگان سابق اطلاعات به دارندگان جدید منتقل نماید. در این مقاله سیاست شفافیت را بررسی نموده و همچنین مسائلی در خصوص مزایایی شفافیت و مشکلات ناشی از آن را برای حل مسائل جهانی و کمک به روند حکمرانی مطلوب بررسی می نماییم.

کلمات کلیدی :
شفافیت، حکمرانی خوب، فسادستیزی، فرآیند جهانی شدن، صندوق جهانی پول


مشاهده مقاله
110
دانلود
3
تاریخ دریافت
۰۹ مهر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۶ دی ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳