دوره 4، شماره 14، پاییز 1401، صفحات 78 - 98
نویسندگان : هادی دادخواه و غلامرضا زمانیان * و نظر دهمرده قلعه نو

چکیده :
علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منبع محدود برای نیازهای نامحدود می باشد و اقتصاد پولی راهگشای مسائل اقتصادی است که چندی است دچار مشکلات و نارسایی هایی شده است. با توجه به اینکه بخشی از منابع اقتصادی در دست دولت و بخشی دیگر در دست مردم می باشد، نظریات جامعی که هم دولت و هم مردم را تحت الشعاع قرار دهند و بتواند راه گشای قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شود، اهمیت فراوانی دارد، یکی از این نظریات، نظریه حکمرانی خوب می باشد که می تواند کلید حل معمای اقتصاد پولی در توسعه اقتصادی باشد. این مطالعه با رویکردی تحلیلی توصیفی با کمک تکنیک پویایی های سیستم سعی در مدلسازی پویای اقتصاد پولی با راهکار حکمرانی خوب دارد. پویایی های سیستم، روش شبه کامپیوتری به منظور درک شهودی از اشیاء، سیستم ها و نیز الگوهای رفتاری آنهاست. مدلسازی پویا نشان می دهد که حکمرانی خوب قدرت تأثیر گذاری بر اقتصاد پولی را دارد و می تواند تأثیرات مثبتی بر آن بگذارد.

کلمات کلیدی :
حکمرانی خوب، اقتصاد پولی، پویایی های سیستم.


مشاهده مقاله
268
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۳ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ آذر ۱۴۰۱