دوره 5، شماره 18، پاییز 1402، صفحات 23 - 29
نویسندگان : پوهنیار فیض الباری فایق سیابی * و اصیل الرحمن رحمانی، ولید فرهادی، فرخ حبیب‌زاده، رامین نوری، عبادالله سلیمانی، کیارش موسوی، روزی‌بای احمدی، عابدین عزیز ، رحیم وحدت

چکیده :
موانع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه‌ یکی از مسائل مهمی است که در جوامع مختلف وجود دارد. این موانع می‌توانند باعث کاهش فرصت‌های شغلی و ایجاد بیکاری بین فارغ التحصیلان شوند. این تحقیق نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را فارغ التحصیل دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ که طی سالهای 1395- 1401 فارغ شده اند، تشکیل میدهد. پرسشنامه به صورت تصادفی به 120 فارغ التحصیل توزیع گردیده سپس داده ها وارم نرم افزار SPSS25 گردیده است. یافته‌ها نشان داد که از دیدگاه فارغ التحصیلان موانع سده راه اشغال به ترتیب عدم پشتوانه و توان مالی فارغ التحصیلان، عدم کسب تجربه کاری و با کیفیت در دانشگاه، عدم سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی، عدم حمایت از کاریهای پژوهشی با محوریت دانشگاه و بازار کار و فقدان ارتباط نزدیک میان دانشگاه و بازار کار از جمله موانع سد راه اشتغال فارغ التحصیلان به شمار می رود.

کلمات کلیدی :
بیکاری، تجربه کاری، بازارکار، اشتغال، موانع سد راه، فارغ التحصیلان


مشاهده مقاله
204
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۸ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۲ مهر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۴ آبان ۱۴۰۲