دوره 2، شماره 7، زمستان 99، صفحات 282 - 267
نویسندگان : حبیب اله نخعی * و محسن حاجی بگلو

چکیده :
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر سود و زیان ناشی از تغییرات در ارزش شرکت و قدرت مدیران بر پاداش نقدی مدیران در شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1397 بررسی شده است (642 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین تغییرات در ارزش شرکت و پاداش نقدی مدیران رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش می‌توان به این نتیجه رسیدیم که بین سود و زیان ناشی از تغییرات در ارزش شرکت و پاداش نقدی مدیران رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. در نهایت نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن بود که بین قدرت نفوذی مدیران و پاداش نقدی مدیران رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

کلمات کلیدی :
تغییرات در ارزش شرکت، پاداش نقدی مدیران، سود و زیان ناشی از تغییرات در ارزش شرکت، قدرت نفوذی مدیران و پانل دیتا.