دوره 4، شماره 15، زمستان 1401، صفحات 51 - 66
نویسندگان : سودابه جلیلی * و علیرضا مهاجری

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر سازو کار حاکمیت شرکتی خوب و مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی و همچنین از طریق مدیریت سود به عنوان یک متغیر واسطه بانک پارسیان منطقه شرق شهر تهران می باشد. پژوهش از حیث هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری کارکنان شعب بانک پارسیان شهر تهران می باشند. که تعدادشان حدود 2500 نفر می باشند. از آنجا که تعداد جامعه آماری (شعب) زیاد است و بعضی دست نیافتنی هستند، شعب بانک پارسیان منطقه سه به عنوان جامعه انتخاب شد. نمونه گیری روش احتمالی از نوع طبقه بندی است که تعداد حجم نمونه لازم برای این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 210 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادله های ساختاری استفاده شد که تجزیه و تحلیل ها به دلیلی توزیع غیرنرمال توزیع داده ها به وسیله نرم افزار Smart pls انجام گرفت. براساس یافته های پژوهش حاکمیت شرکتی خوب و مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی با توجه به نقش مدیریت سود تاثیر دارد. بنابراین برای بهبود عملکرد بانک پارسیان در این بانک باید هیئت مدیره بتوانند به صورت مستقل تصمیم بگیرند، اعضای هیئت مدیره بانک باید دارای تخصص منحصر به فرد باشند و مدیر عامل باید بر عملکرد هیئت مدیره نظارت کند.

کلمات کلیدی :
حاکمیت شرکتی خوب، مسئولیت اجتماعی شرکت، مدیریت سود، عملکرد مالی، بانک پارسیان


مشاهده مقاله
259
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۵ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱