دوره 4، شماره 14، پاییز 1401، صفحات 1 - 14
نویسندگان : خدیجه سادات برکباف * و رضا دباغ زاده

چکیده :
امروزه موفقیت سازمانها نیازمند توجه بیشتر به منابع انسانی است. سازمان ها برای موفقیت، باید به خوبی از توانمندی منابع انسانی خود استفاده کنند که در این بین توجه به رفتار شهروندی سازمانی، دارای اهمیت ویژه بوده، بنابراین در دنیای کنونی، داشتن کارکنانی که از نقش و وظایف خود فراتر رفته و رفتار شهروندی سازمانی را به نمایش در آورند، لازمه موفقیت سازمانها است. رفتار شهروندي سازمانی رفتاري است داوطلبانه که از روي میل واشتیاق خود کارکنان بدون هیچ گونه انگیزه ي بیرونی در جهت پیشبرد هرچه بهتر عملیات سازمانی انجام می گیرد و در قبال انجام آن انتظار هیچ پاداشی از سوي سازمان نیست. از آنجا که امروزه این رفتارها جزجدایی ناپذیري در مدیریت عملکرد محسوب می شود و در جنبه هاي مختلف سازمانی همچون تحقق اهداف سازمان، برتري در میان رقبا و نحوه عملکرد، میزان اثربخشی و موفقیت عملیات سازمان تاثیرگذار است، آموزش و فرهنگ سازي در زمینه شناخت رفتار شهروندي سازمانی کارکنان از سوي مدیران و به کارگیري و تقویت این چنین رفتارهایی براي اداره هرچه بهتر سازمان به مدیران توصیه می شود. مقاله حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای سعی در بیان میزان تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت کارکنان و سازمان دارد. نتیجه اینکه رفتار شهروندي و اخلاقی نه تنها به نفع سازمان است بلکه بر روحیه کارکنان هم اثر می گذارد و سبب افزایش انگیزه و رضایت شغلی در کارکنان می شود.

کلمات کلیدی :
رفتار شهروندي سازمانی، عملکرد، اثربخشی، موفقیت، سازمان


مشاهده مقاله
276
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۸ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۹ آبان ۱۴۰۱