تاثیر ساختار هیئت مدیره بر دستکاری فعالیت های واقعی و مدیریت سود فرصت طلبانه
تاثیر ساختار هیئت مدیره بر دستکاری فعالیت های واقعی و مدیریت سود فرصت طلبانه
دوره 2، شماره 7، زمستان 99، صفحه 22 - 1
نویسندگان : مبین شفیعی * و سارا میار

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار هیئت مدیره بر دستکاری فعالیت های واقعی و مدیریت سود قرصت طلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 149 شرکت(1043 سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار ایویوز 10 جهت پیاده‌سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که اندازه هیئت مدیره استقلال هیئت مدیره و دوگانگی مدیرعامل بر دستکاری فعالیت های واقعی تاثیر معناداری دارند. همچنین اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و دوگانگی مدیرعامل بر مدیریت سود قرصت طلبانه تاثیر معناداری دارند.

واژگان کلیدی :
اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، دستکاری فعالیت های واقعی، مدیریت سود قرصت طلبانه